Uitnodiging ledenvergadering

ledenvergaderingHet bestuur van Zwem- en Polovereniging EDVO nodigt hierbij alle leden, ouders en belangstellenden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 24 april 2014 om 20.30 uur in Bowling “De Zedde”.

Agenda:
1 Opening
2 Notulen jaarvergadering op 10 april 2013
3 Ingekomen stukken
4 Jaarverslag secretaris
5 Jaarverslag penningmeester + begroting voor 2014
6 Verslag kascontrole commissie
7 Jaarverslag wedstrijd zwemmen
8 Jaarverslag recreatie zwemmen
9 Bestuursverkiezing
10 Verkiezing kascontrole commissie
11 Verkiezing commissies
12 Rondvraag
13 Sluiting

Allemaal van harte welkom.

Bestuur Ed-Vo